Πού θα μας βρείτε

Φιλελλήνων 4, Κηπούπολη

Ηράκλειο Κρήτης

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

time

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

    

O Κλάδος της Αστικής Ευθύνης αναλύεται σε επιμέρους ασφαλιστικές καλύψεις, οι σπουδαιότερες των οποίων είναι οι εξής: 

Γενική Αστική Ευθύνη

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο και τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) έναντι Τρίτων, σε περίπτωση ακούσιας πρόκλησης:

1. Σωματικών Βλαβών / Θανάτου

2. Υλικών ζημιών

Η υποχρέωση του υπαίτιου για πρόκληση σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών προβλέπεται από το Αστικό Δίκαιο (περί αδικοπραξίας και άλλα σχετικά νομοθετήματα).
Κατά περίπτωση, δίνονται και σχετικές επεκτάσεις π.χ. Αστική Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση, πυρκαγιά ή/και έκρηξη, χρήση μηχανημάτων, φορτοεκφορτώσεις, διαρροή σωληνώσεων κλπ. 

Εργοδοτική  Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του εργοδότη και των νομίμων εκπροσώπων του έναντι των υπαλλήλων του, για ατυχήματα που συμβαίνουν στους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εργασίας και με ευθύνη του εργοδότη (για τις πέραν του Ι.Κ.Α. υποχρεώσεις).

Η αποζημίωση που μπορεί να κληθεί να πληρώσει ο εργοδότης μπορεί να αφορά ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη, αποζημίωση λόγω θανάτου ή αναπηρίας, απώλεια εισοδήματος κ.ά.

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Καλύπτεται η ευθύνη του παραγωγού ή μεταποιητή για ζημιές που μπορεί να προκαλέσει το προϊόν του σε τρίτους αποδέκτες του Προϊόντος. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ευθύνη του παραγωγού ή μεταποιητή περιλαμβάνει και την αντικειμενική του ευθύνη, δηλαδή την ευθύνη για κάθε ελάττωμα του Ππροϊόντος, είτε αποδεικνύεται η υπαιτιότητα του παραγωγού είτε όχι.

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Πρόκειται για την κατά το νόμο αστική ευθύνη του Παρέχοντος Υπηρεσίες, για τις ζημιογόνες συνέπειες εξαιτίας αμέλειας, λάθους ή παράλειψης κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας (errors and omissions).

Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη καλύπτει / αποζημιώνει απαιτήσεις από:

1. Αμέλεια άσκησης επαγγέλματος

2. Παραβίαση ιδιωτικού απορρήτου

3. Απώλεια εγγράφων και ηλεκτρονικών δεδομένων

4. Απιστία υπαλλήλων (υπό προϋποθέσεις)

5. Ηθική βλάβη 

Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Περιλαμβάνεται η ευθύνη κάλυψης ζημίας από ξαφνικό και τυχαίο γεγονός (Sudden & Accidental) ή η σταδιακή ρύπανση (Gradual Pollution). Καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων από τη ρύπανση,  εντός ή και εκτός των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων για έξοδα καθαρισμού από τη ρύπανση, την πρόκληση σωματικών βλαβών, ή θανάτου  τρίτων, την πρόκληση υλικών ζημιών τρίτων και την απώλεια κερδών σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Επιπλέον, καλύπτεται η ευθύνη κατά τη διακομιδή φορτίων για την πρόκληση σωματικών βλαβών, ή θανάτου και υλικών ζημιών σε τρίτους, δηλαδή απαιτήσεις τρίτων από ρύπανση ως αποτέλεσμα της συντήρησης, χρήσης, λειτουργίας, φόρτωσης ή εκφόρτωσης μεταφορικού μέσου έξω από τις εγκαταστάσεις της ασφαλισμένης Εταιρίας.

Αστική Ευθύνη Μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών (D&O)

Kαλύπτεται η αστική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών Εταιρειών κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.
Η "αδικοπραξία" δεν θα πρέπει να ενέχει δόλο και γενικά να περιλαμβάνει παράνομες πράξεις ή παραλείψεις όπως:

1. Παράβαση καθήκοντος, παραβίαση νόμων/κανονισμών/καταστατικού της εταιρείας

2. Αμέλεια, σφάλμα, παράλειψη

3. Αδιακρισία, απροσεξία, λάθη, παραπλάνηση

4. Κακή διαχείριση

 

© Copyright 2012-2018 Created by ping! design > www.pingdesign.gr